Udalosti 2019

Slávnosť v Košickom senioráte

Oslavným „ Haleluja“ otvoril spevácky zbor Chválospev slávnostné služby Božie v Evanjelickom a.v. cirkevnom zbore Košice. Plný chrám Boží privítal hostí na slávnosti Inštalácie seniora Košického seniorátu ECAV br. Mgr. Samuela Linkescha a Úvodu seniorátneho dozorcu Košického seniorátu ECAV br. Ing. Daniela Kobyľana.

Novozvolené predsedníctvo Košického seniorátu ECAV slávnostne do funkcií uviedol br. Mgr. Slavomír Sabol, dištriktuálny biskup VD ECAV. Na základe biblického textu Rim. 12:1 pripomenul, aká má byť služba v cirkvi. Pravá služba je obetavá, živá, svätá, rozumná a Bohu príjemná . Povzbudivé slovo priniesli aj br. Ing. Ľubomír Pankuch, dištriktuálny dozorca VD ECAV a br. Ing. Ján Brozman, generálny dozorca ECAV. Slávnosti sa zúčastnilo aj predchádzajúce predsedníctvo KOS br. Dr. Ján Hruška a br. Ing. Ľuboš Pastor.

V programe vystúpil spevácky zbor Chválospev a mládežnícka hudobná skupina. Košický seniorát je najmenší seniorát v rámci ECAV na Slovensku. Duchovný život je primerane rozvinutý vo všetkých jeho desiatich cirkevných zboroch.

Na slávnosti bol prečítaný Pastiersky list Zboru biskupov, ktorý vyzýva k jednote v cirkvi. Predsedníctvo Košického seniorátu ECAV vyjadruje podporu legitímne zvoleným predstaviteľom cirkvi na úrovni oboch dištriktov a na generálnej úrovni predsedníctvu cirkvi.

Mgr. Samuel Linkesch, senior KOS ECAV, Ing. Daniel Kobyľan, dozorca KOS ECAV