VOLEBNÝ KONVENT sa bude konať 24.6.2018 o 9:30

Voľby: 
Generálneho biskupa ECAV
Generálneho dozorcu ECAV
Dozorcu Východného dištriktu ECAV
Presbyterov a funkcionárov CZ Košice
Dozorcu CZ Košice


Úvod

Vitajte na stránke Cirkevného zboru Evanjelickej cirkvi a.v. Košice.
Život cirkevného zboru zahŕňa všetky vekové kategórie. Deti, dorast mládež, rodiny, Modlitebné spoločenstvo, Rodinné spoločenstvo, Diakoniu, službu Samaritán, Spevácky zbor Chválospev a viaceré misijné projekty mládeže.