Modlitebné spoločenstvo


Modlitebné spoločenstvo 
2. nedeľa v mesiaci o 15:30 
na prízemí v Zborovom centre, Zvonárska 23


Modlitebné spoločenstvo

Modlitebné spoločenstvo v Košiciach má už svoju tradíciu. Z historických dokumentov vieme, že je pokračovaním MODLITEBNÉHO BRATSTVA farárov ECAV. Jeho hlavným poslaním sú modlitby k nášmu TROJJEDINÉMU BOHU za živú cirkev, za všetkých služobníkov v cirkvi, za prebudenie a v posledných rokoch aj za očistenie ECAV na Slovensku od všetkého svetského, čo do cirkvi nepatrí a poškvrňuje ju. Desiatky rokov bol horlivým modlitebníkom a vedúcim MOS brat farár Miško Hreško (ako mu mnohí v spoločenstve dôverne hovorili), s ktorým sme sa v minulom roku rozlúčili. Modlitebné spoločenstvo pod vedením brata farára Stanislava Kocku organizuje celoslovenské stretnutia, regionálne stretnutia a zborové stretnutia. Naše zborové stretnutia sú pravidelné, vždy v druhú nedeľu v mesiaci popoludní. Stáli členovia prijali záväzok čítať a študovať BOŽIE SLOVO a pod vedením Ducha Svätého žiť ho v rodine a zotrvávať na pravidelných modlitbách vždy v sobotu od 19.00 -  21.00 hod. Súčasťou stretnutí sú aj prednášky pripravené farármi. Témou tohto roku je  "Modlitebníci, ktorí menili svet". Posledný rok pozývame na stretnutia aj vedúcich iných sekcií (napr. pracovníkov zodpovedných za prácu s deťmi, s mládežou, s rodinami, ...) V našom zbore sú stálymi členmi modlitebného spoločenstva skôr starší bratia a sestry.

Posledný rok po spoločných modlitbách zatúžili aj mladí členovia zboru (čomu sa nesmierne tešíme). Ich termín stretnutí sa prispôsobuje ich pracovným a študijným povinnostiam.

Brat, sestra, ktorý čítaš tieto informácie, prijmi naše pozvanie k spoločným stretnutiam a modlitbám, veď je to rozhovor s naším Pánom a Spasiteľom Ježišom Kristom a ON je hoden našich chvál a modlitieb.

Mgr. Valéria Butkovičová,
vedúca Miestnej skupiny MoS