Modlitebné spoločenstvo

Najbližšie stretnutie Modlitebného spoločenstva:
14. 1. 2018 o 15:00
ako hostia zdieľajúci sa o svojej službe sú pozvaní: Ľubomír a Dáša Badiarovci
Prednáška je na tému: Požehnanie , Áronovské požehnanie
Prednášku pripravil: br.farár Jaroslav Majer, CZ Zlaté


Modlitebné spoločenstvo 
2. nedeľa v mesiaci o 15.00 
na prízemí v Zborovom centre, Zvonárska 23


Modlitebné spoločenstvo

Modlitebné spoločenstvo v Košiciach má už svoju tradíciu. Z historických dokumentov vieme, že je pokračovaním MODLITEBNÉHO BRATSTVA farárov ECAV. Jeho hlavným poslaním sú modlitby k nášmu TROJJEDINÉMU BOHU za živú cirkev, za všetkých služobníkov v cirkvi, za prebudenie a v posledných rokoch aj za očistenie ECAV na Slovensku od všetkého svetského, čo do cirkvi nepatrí a poškvrňuje ju. Desiatky rokov bol horlivým modlitebníkom a vedúcim MOS brat farár Miško Hreško (ako mu mnohí v spoločenstve dôverne hovorili), s ktorým sme sa v minulom roku rozlúčili. Modlitebné spoločenstvo pod vedením brata farára Stanislava Kocku organizuje celoslovenské stretnutia, regionálne stretnutia a zborové stretnutia. Naše zborové stretnutia sú pravidelné, vždy v druhú nedeľu v mesiaci popoludní. Stáli členovia prijali záväzok čítať a študovať BOŽIE SLOVO a pod vedením Ducha Svätého žiť ho v rodine a zotrvávať na pravidelných modlitbách vždy v sobotu od 19.00 -  21.00 hod. Súčasťou stretnutí sú aj prednášky pripravené farármi. Témou tohto roku je  „PORIADOK SLUŽIEB BOŽÍCH“. Posledný rok pozývame na stretnutia aj vedúcich iných sekcií (napr. pracovníkov zodpovedných za prácu s deťmi, s mládežou, s rodinami, ...) V našom zbore sú stálymi členmi modlitebného spoločenstva skôr starší bratia a sestry.

Posledný rok po spoločných modlitbách zatúžili aj mladí členovia zboru (čomu sa nesmierne tešíme). Ich termín stretnutí sa prispôsobuje ich pracovným a študijným povinnostiam.

Brat, sestra, ktorý čítaš tieto informácie, prijmi naše pozvanie k spoločným stretnutiam a modlitbám, veď je to rozhovor s naším Pánom a Spasiteľom Ježišom Kristom a ON je hoden našich chvál a modlitieb.

Mgr. Valéria Butkovičová,
vedúca Miestnej skupiny MoS

500 dní modlitieb do reformácie  
za reformáciu

„Keď budete volať ku mne, keď prídete a budete sa modliť ku mne, vypočujem vás.“
Jer.29,12
Milí bratia a sestry. Máme pred sebou dôležitý míľnik, keď si budeme pripomínať 500 rokov od začiatku protestantskej reformácie. Bolo by správne a múdre nechať sa inšpirovať tým, čo sa udialo a prečo sa to udialo.
Uvedomme si, že náš reformátor Dr. Martin Luther hľadal Božiu tvár, bol horlivý modlitebník, neraz v pôstoch a hlboko v Božom slove. Aj preto mu Duch Svätý otvoril myseľ a srdce pre pochopenie Písma, našiel Ježiša Krista, našiel milosť, odpustenie hriechov, hlboko sa ho dotkla moc kríža. Preto mal odvahu, múdrosť aj autoritu sa postaviť zlu a neporiadku v cirkvi v dobe, v ktorej žil a Pán skrze neho zažal dielo reformácie.
Dnešná doba, charakterizovaná vážnym odklonom spoločnosti od cirkvi, od hodnôt Písma, zrútenie morálky či zbožstvenie človeka priam volá a nabáda cirkev Pána Ježiša, aby sa opäť s vierou a odvahou postavila na „hradby Jeruzalema“, hradby cirkvi a „celý deň a celú noc upozorňovala na Hospodina, nedopriala si pokoja!“ Iz.62,6
Preto aj touto formou chcem vyzvať a pozvať našich bratov a sestry do kampane 500 dní modlitieb za cirkev, ktorá začne 18.6.2016 a vyvrcholí o 500 dní, 31.10.2017.
Kampaň, námety na modlitby, povzbudenia a potrebné informácie budú zverejňované cez internetovú stránku, sociálne siete, pravidelne zasielané do cirkevných zborov a cez mesačník CESTOU SVETLA.
Verím, že Boh sa prizná k modlitbám, volaniu a plaču svojho Božieho ľudu, ku svojej Kristovej neveste, zjednotí nás v tomto Božom zápase a hlavne nás povedie a naplní Duchom Svätým. Nech je cez toto dielo oslávené meno Pána Ježiša Krista.
Mgr. Stanislav Kocka – vedúci MoS