Modlitebné spoločenstvo

Aktuálne pozvánky počas leta:

13.8.2017 o 15:30
Téma: "Význam hudby a duchovnej piesne v reformačnom diele Martina Luthera. Spracoval: Mgr Martin Vargovčák, zborový farár Vranov nad Topľou.

Hosť : Emília Gállová - dirigentka zborového spevokolu Chválospev.


Modlitebné spoločenstvo MoS sa stretáva:

2. nedeľa v mesiaci o 15.30 na prízemí v Zborovom centre, Zvonárska 23


500 dní modlitieb do reformácie  
za reformáciu

„Keď budete volať ku mne, keď prídete a budete sa modliť ku mne, vypočujem vás.“
Jer.29,12
Milí bratia a sestry. Máme pred sebou dôležitý míľnik, keď si budeme pripomínať 500 rokov od začiatku protestantskej reformácie. Bolo by správne a múdre nechať sa inšpirovať tým, čo sa udialo a prečo sa to udialo.
Uvedomme si, že náš reformátor Dr. Martin Luther hľadal Božiu tvár, bol horlivý modlitebník, neraz v pôstoch a hlboko v Božom slove. Aj preto mu Duch Svätý otvoril myseľ a srdce pre pochopenie Písma, našiel Ježiša Krista, našiel milosť, odpustenie hriechov, hlboko sa ho dotkla moc kríža. Preto mal odvahu, múdrosť aj autoritu sa postaviť zlu a neporiadku v cirkvi v dobe, v ktorej žil a Pán skrze neho zažal dielo reformácie.
Dnešná doba, charakterizovaná vážnym odklonom spoločnosti od cirkvi, od hodnôt Písma, zrútenie morálky či zbožstvenie človeka priam volá a nabáda cirkev Pána Ježiša, aby sa opäť s vierou a odvahou postavila na „hradby Jeruzalema“, hradby cirkvi a „celý deň a celú noc upozorňovala na Hospodina, nedopriala si pokoja!“ Iz.62,6
Preto aj touto formou chcem vyzvať a pozvať našich bratov a sestry do kampane 500 dní modlitieb za cirkev, ktorá začne 18.6.2016 a vyvrcholí o 500 dní, 31.10.2017.
Kampaň, námety na modlitby, povzbudenia a potrebné informácie budú zverejňované cez internetovú stránku, sociálne siete, pravidelne zasielané do cirkevných zborov a cez mesačník CESTOU SVETLA.
Verím, že Boh sa prizná k modlitbám, volaniu a plaču svojho Božieho ľudu, ku svojej Kristovej neveste, zjednotí nás v tomto Božom zápase a hlavne nás povedie a naplní Duchom Svätým. Nech je cez toto dielo oslávené meno Pána Ježiša Krista.
Mgr. Stanislav Kocka – vedúci MoS