Modlitebné spoločenstvo

Od 10.3 až do odvolania sa žiadne stretnutie NEKONÁ!

Drahé sestry a bratia.

Na základe rozhodnutia hlavného hygienika SR a odporúčania Ministerstva vnútra SR, Ministerstvo kultúry rozhodlo o zákaze hromadných podujatí z dôvodu všeobecného záujmu ochrany zdravia ľudí. Na základe uvedeného: Služby Božie a všetky hromadné podujatia v ECAV sa nebudú konať do odvolania.

Samozrejme sa to týka aj našej pripravovanej konferencie MOS v Rožňave, 20.-22.3.2020, ktorá sa z týchto dôvodov v tomto termíne ruší. Urobíme všetko preto, aby sa uskutočnila v náhradnom termíne. O tom všetkom vás budeme včas informovať. Vytrvajme v modlitbách a pôstoch za celú túto situáciu, nech je to pre mnohých čas, aby vrúcne a hlbšie hľadali Božiu tvár a učili sa MU dôverovať. Pán je naša skala a útočište(žalm 91).

S úctou Stanislav Kocka – vedúci MOS ECAV /v súčinnosti s výborom MOS

Téma: Boží priatelia.

Najbližšie stretnutie MoS bude 8.3.2020 o 15:00
Téma: Eliáš- Boží priateľModlitebné spoločenstvo 
vždy 2. nedeľa v mesiaci o 15:30 
na prízemí v Zborovom centre, Zvonárska 23

POZVÁNKA

Drahá sestra, drahý brat v Kristu!

S nádejou, že je to Božia vôľa, pozývame ťa na spoločné modlitby každú nedeľu o 15.00 hod v Zborom centre na prízemí.  (Modlitby za rodiny, cirkevný zbor, cirkev...)

Modlitby sú každú nedeľu o 15.00 povzbudzujeme sa k modlitbám zdieľaním z knižočky: 
"Staň sa aj ty modlitebníkom " - autor Wim Malgo


Vždy druhú nedeľu v mesiaci budú naďalej stretnutia podľa programu Modlitebného spoločenstva, MoS t.j. s prizvaným hosťom a prednáškou pripravenou farármi Košického a Šarišsko-Zemplínskeho seniorátu.

Ak radšej spievate, príďte so svojou obľúbenou piesňou alebo žalmom.

Už dnes sa tešíme spoločným modlitbám. Naše rodiny, cirkevný zbor, mesto, krajina potrebujú Božiu milosť, ochranu, požehnanie a veľa Božej lásky do vzťahov od nášho Otca v nebi a o to chceme spolu prosiť v mene Pána Ježiša Krista. Modlili sa naši predkovia za nás, aj my máme povinnosť sa modliť za našich potomkov.                             

MoS Košice


Modlitebné spoločenstvo

Modlitebné spoločenstvo v Košiciach má už svoju tradíciu. Z historických dokumentov vieme, že je pokračovaním MODLITEBNÉHO BRATSTVA farárov ECAV. Jeho hlavným poslaním sú modlitby k nášmu TROJJEDINÉMU BOHU za živú cirkev, za všetkých služobníkov v cirkvi, za prebudenie a v posledných rokoch aj za očistenie ECAV na Slovensku od všetkého svetského, čo do cirkvi nepatrí a poškvrňuje ju. Desiatky rokov bol horlivým modlitebníkom a vedúcim MOS brat farár Miško Hreško (ako mu mnohí v spoločenstve dôverne hovorili), s ktorým sme sa v roku 2016 rozlúčili. Modlitebné spoločenstvo pod vedením brata farára Stanislava Kocku organizuje celoslovenské stretnutia, regionálne stretnutia a zborové stretnutia. Naše zborové stretnutia sú pravidelné, vždy v druhú nedeľu v mesiaci popoludní. Stáli členovia prijali záväzok čítať a študovať BOŽIE SLOVO a pod vedením Ducha Svätého žiť ho v rodine a zotrvávať na pravidelných modlitbách vždy v sobotu od 19.00 -  21.00 hod. Súčasťou stretnutí sú aj prednášky pripravené farármi. Témou tohto roku je  "Modlitebníci, ktorí menili svet". Posledný rok pozývame na stretnutia aj vedúcich iných sekcií (napr. pracovníkov zodpovedných za prácu s deťmi, s mládežou, s rodinami, ...) V našom zbore sú stálymi členmi modlitebného spoločenstva skôr starší bratia a sestry.

Posledný rok po spoločných modlitbách zatúžili aj mladí členovia zboru (čomu sa nesmierne tešíme). Ich termín stretnutí sa prispôsobuje ich pracovným a študijným povinnostiam.

Brat, sestra, ktorý čítaš tieto informácie, prijmi naše pozvanie k spoločným stretnutiam a modlitbám, veď je to rozhovor s naším Pánom a Spasiteľom Ježišom Kristom a ON je hoden našich chvál a modlitieb.

Mgr. Valéria Butkovičová,
vedúca Miestnej skupiny MOS