Vybavíte

Na farskom úrade vybavíte:

1. Nahlásenie krstu
2. Nahlásenie sobáša
3. Nahlásenie pohrebu

4. Prihlásenie sa/odhlásenie sa z evidencie cirkevného zboru na základe trvalého bydliska.

5. Môžete zakúpiť bohoslužobné knihy
6. Zaplatiť Cirkevný príspevok
7. Zaplatiť milodar na potreby cirkevného zboru

8. Informácie o vyučovaní náboženstva na Základných školách
9. Informácie o konfirmačnej príprave
10. Informácie o stretnutiach na detskej besiedke, doraste, mládeži, stretnutí rodín, Modlitebného spoločenstva, spevokolu Chválospev
11. Informácie o Diakonii
12. Informácie o službe Samaritán
13. Iné