História vzniku CZ

Vznik a dejiny cirkevného zboru ECAV v Košiciach.
(Stručný prehľad - Podľa zborovej kroniky spracovanej  Dr. Ladislavom Jurkovičom
podáva Mgr. Samuel Linkesch)

Staré latinské príslovie, ktoré hovorí: „Historia est magistra vitae“, možno použiť aj pri snahe sprítomniť si minulosť evanjelictva v Košiciach a okolí na poučenie a na získanie podnetov pre prácu v prítomnosti i najbližšej budúcnosti.

V tomto nahliadnutí do histórie nášho cirkevného zboru v Košiciach sa budeme venovať významným udalostiam, ktoré boli súčasťou celkového rámca dejín reformácie a vzkriesenia evanjelictva po vydaní Tolerančného patentu v roku 1781.

 

Ján Bocatius (1568 - 1621)