Cirkevný príspevok, milodary

Členovia cirkevného zboru majú právo a povinnosť prispievať finančne na potreby života cirkevného zboru a to formou cirkevného príspevku a milodarov.
Cirkevný príspevok (CP) odsúhlasený na výročnom  konvente je 15 € na osobu NA JEDEN ROK. Môžete ho zaplatiť jedným z nasledujúcich spôsobov:

  • osobne na farskom úrade
  • poštovou poukážkou na adresu: Cirkevný zbor ECAV, Mlynská 23, 040 01 Košice - v poznámke uveďte CP rok/počet osôb (napr. CP 2021/4), Ak chcete poslať dobrovoľný finančný dar, napíšte do poznámky: MILODAR.
  • bankovým prevodom na číslo účtu: SK48 7500 0000 0040 0796 2649. Variabilný symbol: rok (napr. 2021) , Špecifický symbol: počet osôb za koľkých platíte CP (napr: 4), alebo napíšte do poznámky: MILODAR
    • dôležité: pri tejto forme platby musíte uviesť do správy pre prijímateľa priezvisko, meno a ulicu, aby bolo možné Vašu platbu správne priradiť

 Pravidelné platenie CP je z Vašej strany vyjadrením členstva v cirkevnom zbore.