Diakonia Cesta nádeje

Obraciame sa na Vás s prosbou

o podporu našej organizácie prostredníctvom „darovania“ podielu Vašej dane.Pokiaľ ste zamestnancom a ročné zúčtovanie Vám vykonal zamestnávateľ, potom 2% z Vašej dane za rok 2023 môžete poukázať prostredníctvom vyplnenia príslušných tlačív (Vyhlásenie, Potvrdenie o zaplatení dane) a ich doručenia najneskôr do 30.04.2024 na príslušný daňový úrad.

Vopred Vám ďakujeme za Vašu podporu našej ďalšej činnosti.

S úctou,
MUDr. Zuzana Katreniaková, PhD.
štatutárna zástupkyňa Cesty nádeje

 Vyhlásenie k 2 %

Potvrdenie o zaplatení dane – poskytne na požiadanie Váš zamestnávateľ

 Celý postup krokov nájdete tu: http://rozhodni.sk/poukazatel/tlaciva-na-poukazanie-2-z-dane/

Ďakujeme všetkým, ktorí boli účastní milej slávnosti 20.výročia založenia zborovej diakonie Cesta nádeje. 

CN_Poster dobrovolnici 3 2 2023-1.pdf

V prípade záujmu o poskytovanie opatrovateľskej služby v domácnosti

 S účinnosťou od 01.01.2009 vstúpil do platnosti Zákon 448/2008 o sociálnych službách a o zmene a doplnení zákona č. 455/1991 Zb. o živnostenskom podnikaní (živnostenský zákon) v znení neskorších predpisov. V zmysle novej platnej úpravy dochádza k zmene v posudzovaní nároku na sociálnu službu, ako aj v jej poskytovaní a financovaní. 

Pred poskytnutím konkrétnej sociálnej služby je občan povinný požiadať o posúdenie odkázanosti na sociálnu službu.

Ak sa jedná o občana s trvalým pobytom na území mesta Košice, tlačivá si môže vyzdvihnúť na magistráte mesta Košice alebo si ich stiahnuť podľa nasledujúcich informácií:

Tlačivá nájdete na adrese: http://www.kosice.sk/clanok.php?file=servis_tlaciva.htm (tlačivá sú pod titulkom Sociálna oblasť). V prípade, že horeuvedený odkaz prestane pracovať, skúste nájsť danú informáciu na stránke www.kosice.sk v sekcii Občan, pod titulkom Formuláre a tlačivá alebo podobným. Ďakujeme za pochopenie.


Opatrovateľská služba v domácnosti

 „CESTA NÁDEJE“ – zborová diakonia (ZbD) cirkevného zboru ECAV Košice bola 3.11.2003 zapísaná do registra právnických a fyzických osôb poskytujúcich Opatrovateľskú službu v domácnosti podľa $15 zákona NR SR č. 195/1998 Z. z. o sociálnej pomoci v znení neskorších predpisov, vedenom na Košickom samosprávnom kraji (odbor sociálnych vecí). Od uvedeného dátumu poskytuje ZbD túto službu občanom na celom území mesta Košice, bez rozdielu vierovyznania.
Opatrovateľskú službu poskytujeme počas pracovného týždňa (pondelok až piatok) v čase od 8.00 do 16.00 hod. event. podľa dohody.
Nevyhnutné životné úkony:

 • bežné úkony osobnej hygieny vrátane holenia, pomoc pri obliekaní a vyzliekaní, pomoc pri presune na a z vozíka / lôžka, pomoc pri použití WC, kúpanie vrátane umytia vlasov
 • donáška obeda, dovoz obeda, alebo iného teplého jedla
 • pomoc pri podávaní stravy a tekutín
 • starostlivosť a výchova nahrádzajúca prirodzené rodinné prostredie, dohľad
Nevyhnutné práce v domácnosti:
 • donáška uhlia, dreva, vody, vynesenie popola, kúrenie vo vykurovacích telesách a ich čistenie
 • nákup
 • nevyhnutné činnosti súvisiace s prevádzkou domácnosti – platba poplatkov, zabezpečenie opráv a pod.
 • práce spojené s užívaním domácnosti – utieranie prachu, vysávanie, umývanie podlahy, dezinfekcia WC a kúpeľne, výmena posteľného prádla a pod.
 • príprava a varenie jedla – raňajky, desiata, obed, olovrant, večera
 • pranie a žehlenie osobnej a ostatnej bielizne
Formy zabezpečenia kontaktu so spoločenským prostredím:
 • sprievod na lekárske vyšetrenie, pri vybavovaní úradných záležitostí
 • sprievod do a zo školy, do a zo zamestnania
 • sprievod na kultúrne, telovýchovné a iné verejné podujatia

 

Špecializované zariadenie - ambulantná forma

DEŇ  OTVORENÝCH  DVERÍ a Slávnostné otvorenie a posvätenie Diakonického centra Cesta nádeje


 

Kto sme?

Zborová diakonia cirkevného zboru ECAV Košice „CESTA NÁDEJE” (ZbD) zabezpečuje a poskytuje v duchu kresťanskej lásky k blížnemu duchovnú, duševnú a telesnú službu a materiálnu pomoc tým, ktorí túto službu a pomoc potrebujú, najmä osamelým, starým, dlhodobo chorým, či inak postihnutým ľuďom. Pôsobnosť organizácie je na celom území mesta Košice.
Návštevná služba

Od januára 2011 vykonávame návštevy našich klientov opatrovateľskej služby, členov Cirkevného zboru Evanjelickej cirkvi a. v. na Slovensku Košice  a ďalších občanov mesta Košice podľa ich aktuálnej potreby.

 • Mária Bondrová (kontakt: 0905 388 218 )
  - klienti opatrovateľskej služby, členovia CZ ECAV Košice, ostatní občania


Individuálne psychologické poradenstvo
PhDr. Ľubica Šťastná
V pondelok od 16.00 do 18.00 hod. na základe dohody (kontakt: 0907/354317).
Poradenstvo je zamerané na:

 • problémy s deťmi – správanie, problémy s učením
 • problémy súvisiace s prácou – hľadanie zamestnania, konflikty na pracovisku, dlhodobá nezamestnanosť
 • riešenie konfliktov a rôznych situácií v rodine
 • zvládanie stresu a krízových životných situácií – ťažké ochorenie alebo strata partnera, strata zamestnania
 • zvládanie samoty a pocitu opustenosti
 • psychoterapia


Duchovné poradenstvo
Mgr. Samuel Linkesch, farár, člen riadiaceho výboru zborovej diakonie Cesta nádeje


Riadiaci výbor

vedúca zborovej diakonieMUDr. Zuzana Katreniaková, PhD.
duchovný CZ ECAV KošiceMgr. Samuel Linkesch
člen presbyterstva CZ ECAVIng. Bohumil Mazák
vedúca Opatrovateľskej službyAnna Ruszová
členka ZbDJUDr. Daniela Hládeková

 

Kontakt:

CESTA NÁDEJE
Zborová diakonia (ZbD) cirkevného zboru ECAV Košice
Mlynská 23
040 01 Košice

Tel./Fax: 055 / 625 1521
email: diakonia@ecavke.sk

Mobil:0910 / 950 920 p. Ruszová (vedúca opatrovateľskej služby)
0910 / 950 930 p. Katreniaková (štatutárna zástupkyňa)

        zk3@netkosice.sk
0910 / 950 980 p. Hládeková, daniela.hladekova@gmail.com

 

Finančná podpora Diakonie Cesta nádeje

Ak chcete finančne podporiť službu Cesty nádeje, môžete tak urobiť na bankovom účte:

SK60 7500 0000 0040 0814 6248