Diakonia Cesta nádeje

V prípade záujmu o poskytovanie opatrovateľskej službu v domácnosti

 S účinnosťou od 01.01.2009 vstúpil do platnosti Zákon 448/2008 o sociálnych službách a o zmene a doplnení zákona č. 455/1991 Zb. o živnostenskom podnikaní (živnostenský zákon) v znení neskorších predpisov. V zmysle novej platnej úpravy dochádza k zmene v posudzovaní nároku na sociálnu službu, ako aj v jej poskytovaní a financovaní. 

Pred poskytnutím konkrétnej sociálnej služby je občan povinný požiadať o posúdenie odkázanosti na sociálnu službu.

Ak sa jedná o občana s trvalým pobytom na území mesta Košice, tlačivá si môže vyzdvihnúť na magistráte mesta Košice alebo si ich stiahnuť podľa nasledujúcich informácií:

Tlačivá nájdete na adrese: http://www.kosice.sk/clanok.php?file=servis_tlaciva.htm (tlačivá sú pod titulkom Sociálna oblasť). V prípade, že horeuvedený odkaz prestane pracovať, skúste nájsť danú informáciu na stránke www.kosice.sk v sekcii Občan, pod titulkom Formuláre a tlačivá alebo podobným. Ďakujeme za pochopenie.

 

Kto sme?

Zborová diakonia cirkevného zboru ECAV Košice „CESTA NÁDEJE” (ZbD) zabezpečuje a poskytuje v duchu kresťanskej lásky k blížnemu duchovnú, duševnú a telesnú službu a materiálnu pomoc tým, ktorí túto službu a pomoc potrebujú, najmä osamelým, starým, dlhodobo chorým, či inak postihnutým ľuďom. Pôsobnosť organizácie je na celom území mesta Košice.

Opatrovateľská služba v domácnosti

 „CESTA NÁDEJE“ – zborová diakonia (ZbD) cirkevného zboru ECAV Košice bola 3.11.2003 zapísaná do registra právnických a fyzických osôb poskytujúcich Opatrovateľskú službu v domácnosti podľa $15 zákona NR SR č. 195/1998 Z. z. o sociálnej pomoci v znení neskorších predpisov, vedenom na Košickom samosprávnom kraji (odbor sociálnych vecí). Od uvedeného dátumu poskytuje ZbD túto službu občanom na celom území mesta Košice, bez rozdielu vierovyznania.
Opatrovateľskú službu poskytujeme počas pracovného týždňa (pondelok až piatok) v čase od 8.00 do 16.00 hod. event. podľa dohody.
Nevyhnutné životné úkony:

 • bežné úkony osobnej hygieny vrátane holenia, pomoc pri obliekaní a vyzliekaní, pomoc pri presune na a z vozíka / lôžka, pomoc pri použití WC, kúpanie vrátane umytia vlasov
 • donáška obeda, dovoz obeda, alebo iného teplého jedla
 • pomoc pri podávaní stravy a tekutín
 • starostlivosť a výchova nahrádzajúca prirodzené rodinné prostredie, dohľad
Nevyhnutné práce v domácnosti:
 • donáška uhlia, dreva, vody, vynesenie popola, kúrenie vo vykurovacích telesách a ich čistenie
 • nákup
 • nevyhnutné činnosti súvisiace s prevádzkou domácnosti – platba poplatkov, zabezpečenie opráv a pod.
 • práce spojené s užívaním domácnosti – utieranie prachu, vysávanie, umývanie podlahy, dezinfekcia WC a kúpeľne, výmena posteľného prádla a pod.
 • príprava a varenie jedla – raňajky, desiata, obed, olovrant, večera
 • pranie a žehlenie osobnej a ostatnej bielizne
Formy zabezpečenia kontaktu so spoločenským prostredím:
 • sprievod na lekárske vyšetrenie, pri vybavovaní úradných záležitostí
 • sprievod do a zo školy, do a zo zamestnania
 • sprievod na kultúrne, telovýchovné a iné verejné podujatia


Ekonomicky oprávnené náklady CN
za rok 2018

Výpočet ekonomicky oprávnených nákladov za rok 2018
Názov zariadenia : Cesta nádeje
Druh poskytovanej sociálnej služby: Opatrovateľská služba
Forma poskytovanej sociálnej služby : Terénna
Priemerný mesačný počet prijímateľov sociálnej služby v roku 2018 : 52
Prepočítaný počet zamestnancov pre daný druh sociálnej služby v roku 2018: 54,0
Druh výdavku za rok 2018: EON
 Suma v € 3)
1. Mzdy, platy a ostané osobné vyrovnania vo výške, ktorá zodpovedá výške a platu a ostaných osobných vyrovnaní podľa osobitného predpisu 4) 314 776,73
2. Poistné na verejné zdravotné poistenie, postné na sociálne poistenie a povinné príspevky na starobné dôchodkové sporenie platené zamestnávateľom v ozsahu určenom podľa bodu 1 106 030,14
3. Výdavky na cestovné náhrady 269,82
4. Výdavky na energie, vodu a komunikácie 1 210,59
5. Výdavky na materiál 2 413,93
6. Dopravné 874,15
7. Výdavky na údržbu 915,34
8. Nájomné za prenájom  
9. Výdavky na služby 28 250,45
10. Výdavky na bežné transfery 4 254,98
11. Odpisy hmotného majetku a nehmotného majetku podľa účtovných predpisov, o ktorom poskytovateľ sociálnej služby účtuje a odpisuje ho ako účtovná jednotka 7). Odpis hmotného majetku, ktorým sú novoobstarané stavby, byty a nebytové priestory užívané na účely poskytovania sociálnych služieb v zariadeniach alebo ich technické zhodnotenie, najviac vo výške obvyklého nájomného, za aké sa v tom istom čase a na tom istom mieste prenechávajú do nájmu na dohodnutý účel veci toho istého druhu alebo porovnateľné veci 2 513,52
Ekonomicky oprávnené náklady za rok 2018 spolu :
461 509,65
Počet odpracovaných hodín za rok 2018 : 80 144,00
EON na hodinu :   5,76

2 % - podporte nás


Návštevná služba

Od januára 2011 vykonávame návštevy našich klientov opatrovateľskej služby, členov Cirkevného zboru Evanjelickej cirkvi a. v. na Slovensku Košice  a ďalších občanov mesta Košice podľa ich aktuálnej potreby.

 • Mária Bondrová (kontakt: 0905 388 218 )
  - klienti opatrovateľskej služby, členovia CZ ECAV Košice, ostatní občania


Individuálne psychologické poradenstvo
PhDr. Ľubica Šťastná
V pondelok od 16.00 do 18.00 hod. na základe dohody (kontakt: 0907/354317).
Poradenstvo je zamerané na:

 • problémy s deťmi – správanie, problémy s učením
 • problémy súvisiace s prácou – hľadanie zamestnania, konflikty na pracovisku, dlhodobá nezamestnanosť
 • riešenie konfliktov a rôznych situácií v rodine
 • zvládanie stresu a krízových životných situácií – ťažké ochorenie alebo strata partnera, strata zamestnania
 • zvládanie samoty a pocitu opustenosti
 • psychoterapia


Duchovné poradenstvo
Mgr. Samuel Linkesch, farár, člen riadiaceho výboru zborovej diakonie Cesta nádeje


Riadiaci výbor

vedúca zborovej diakonieMUDr. Zuzana Katreniaková, PhD.
duchovný CZ ECAV KošiceMgr. Samuel Linkesch
člen presbyterstva CZ ECAVIng. Bohumil Mazák
vedúca Opatrovateľskej službyAnna Ruszová
členka ZbDJUDr. Daniela Hládeková

 

Kontakt:

CESTA NÁDEJE
Zborová diakonia (ZbD) cirkevného zboru ECAV Košice
Mlynská 23
040 01 Košice

Tel./Fax: 055 / 625 1521
email: diakonia@ecavke.sk

Mobil:0910 / 950 920 p. Ruszová (vedúca opatrovateľskej služby)
0910 / 950 930 p. Katreniaková (štatutárna zástupkyňa)

        zk3@netkosice.sk
0910 / 950 980 p. Hládeková, daniela.hladekova@gmail.com

 

Finančná podpora Diakonie Cesta nádeje

Ak chcete finančne podporiť službu Cesty nádeje, môžete tak urobiť na bankovom účte:

SK60 7500 0000 0040 0814 6248

 

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Nullam porttitor augue a turpis porttitor maximus. Nulla luctus elementum felis, sit amet condimentum lectus rutrum eget.