Diakonia-Opatrovateľská služba

15.výročie založenia zborovej diakonie Cesty nádeje.

                      rukyjpg                                                                                          Kto sme?

Zborová diakonia cirkevného zboru ECAV Košice „CESTA NÁDEJE” (ZbD) zabezpečuje a poskytuje v duchu kresťanskej lásky k blížnemu duchovnú, duševnú a telesnú službu a materiálnu pomoc tým, ktorí túto službu a pomoc potrebujú, najmä osamelým, starým, dlhodobo chorým, či inak postihnutým ľuďom. Pôsobnosť organizácie je na celom území mesta Košice.


DARUJTE  2 % 

Dobrý deň,
obraciame sa na Vás s prosbou o podporu našej organizácie prostredníctvom „darovania“ podielu Vašej dane.
Pokiaľ ste zamestnancom a ročné zúčtovanie Vám vykonal zamestnávateľ, potom 2% z Vašej dane za rok 2017 môžete poukázať prostredníctvom vyplnenia priložených tlačív a ich doručenia najneskôr do 30.04.2018 na príslušný daňový úrad.
Celý postup krokov nájdete tu: http://rozhodni.sk/poukazatel/ako-mam-poukazat-2-z-dane/postup-krokov-na-poukazanie-2-pre-zamestnancov/
Vopred Vám ďakujeme za Vašu podporu našej ďalšej činnosti.
S úctou,
MUDr. Zuzana Katreniaková, PhD.
štatutárna zástupkyňa Cesty nádeje


Opatrovateľská služba v domácnosti

 „CESTA NÁDEJE“ – zborová diakonia (ZbD) cirkevného zboru ECAV Košice bola 3.11.2003 zapísaná do registra právnických a fyzických osôb poskytujúcich Opatrovateľskú službu v domácnosti podľa $15 zákona NR SR č. 195/1998 Z. z. o sociálnej pomoci v znení neskorších predpisov, vedenom na Košickom samosprávnom kraji (odbor sociálnych vecí). Od uvedeného dátumu poskytuje ZbD túto službu občanom na celom území mesta Košice, bez rozdielu vierovyznania.
Opatrovateľskú službu poskytujeme počas pracovného týždňa (pondelok až piatok) v čase od 8.00 do 16.00 hod. event. podľa dohody.
Nevyhnutné životné úkony:

 • bežné úkony osobnej hygieny vrátane holenia, pomoc pri obliekaní a vyzliekaní, pomoc pri presune na a z vozíka / lôžka, pomoc pri použití WC, kúpanie vrátane umytia vlasov
 • donáška obeda, dovoz obeda, alebo iného teplého jedla
 • pomoc pri podávaní stravy a tekutín
 • starostlivosť a výchova nahrádzajúca prirodzené rodinné prostredie, dohľad
Nevyhnutné práce v domácnosti:
 • donáška uhlia, dreva, vody, vynesenie popola, kúrenie vo vykurovacích telesách a ich čistenie
 • nákup
 • nevyhnutné činnosti súvisiace s prevádzkou domácnosti – platba poplatkov, zabezpečenie opráv a pod.
 • práce spojené s užívaním domácnosti – utieranie prachu, vysávanie, umývanie podlahy, dezinfekcia WC a kúpeľne, výmena posteľného prádla a pod.
 • príprava a varenie jedla – raňajky, desiata, obed, olovrant, večera
 • pranie a žehlenie osobnej a ostatnej bielizne
Formy zabezpečenia kontaktu so spoločenským prostredím:
 • sprievod na lekárske vyšetrenie, pri vybavovaní úradných záležitostí
 • sprievod do a zo školy, do a zo zamestnania
 • sprievod na kultúrne, telovýchovné a iné verejné podujatia


Poďakovanie

Finančné a materiálne zabezpečenie našej doterajšej činnosti bolo možné predovšetkým vďaka podpore z nasledujúcich zdrojov:

 • mesto Košice koicejpg
 • VUC Košického samosprávneho kraja vucjpg
 • platby klientov
 • CZ ECAV Košice
 • CZ ECAV Košice-Terasa
 • Evanjelická diakonia ECAV na Slovensku
 • Bratská jednota baptistov
 • milodary
 • MČ Košice – Vyšné Opátske
 • mazkjpg
 • equlibriajpg
 • orangejpg
 • iné 

Zároveň ďakujeme všetkým, ktorí  podporujú našu prácu prostredníctvom darovania 2% zo svojich daní.

Riadiaci výbor

vedúca zborovej diakonieMUDr. Zuzana Katreniaková, PhD.
duchovný CZ ECAV KošiceMgr. Samuel Linkesch
člen presbyterstva CZ ECAVIng. Bohumil Mazák
vedúca Opatrovateľskej službyAnna Ruszová
členka ZbDJUDr. Daniela Hládeková


Finančná podpora Diakonie Cesta nádeje

Ak chcete finančne podporiť službu Cesty nádeje, môžete tak urobiť na bankovom účte:

SK60 7500 0000 0040 0814 6248

V prípade záujmu o poskytovanie opatrovateľskej službu v domácnosti

 S účinnosťou od 01.01.2009 vstúpil do platnosti Zákon 448/2008 o sociálnych službách a o zmene a doplnení zákona č. 455/1991 Zb. o živnostenskom podnikaní (živnostenský zákon) v znení neskorších predpisov. V zmysle novej platnej úpravy dochádza k zmene v posudzovaní nároku na sociálnu službu, ako aj v jej poskytovaní a financovaní. 

Pred poskytnutím konkrétnej sociálnej služby je občan povinný požiadať o posúdenie odkázanosti na sociálnu službu.

Ak sa jedná o občana s trvalým pobytom na území mesta Košice, tlačivá si môže vyzdvihnúť na magistráte mesta Košice alebo si ich stiahnuť podľa nasledujúcich informácií:

Tlačivá nájdete na adrese: http://www.kosice.sk/clanok.php?file=servis_tlaciva.htm (tlačivá sú pod titulkom Sociálna oblasť). V prípade, že horeuvedený odkaz prestane pracovať, skúste nájsť danú informáciu na stránke www.kosice.sk v sekcii Občan, pod titulkom Formuláre a tlačivá alebo podobným. Ďakujeme za pochopenie.Kontakt:

CESTA NÁDEJE
Zborová diakonia (ZbD) cirkevného zboru ECAV Košice
Mlynská 23
040 01 Košice

Tel./Fax: 055 / 625 1521
email: diakonia@ecavke.sk

Mobil:0910 / 950 920 p. Ruszová (vedúca opatrovateľskej služby)
0910 / 950 930 p. Katreniaková (štatutárna zástupkyňa) 

        zk3@netkosice.sk
0910 / 950 980 p. Hládekovádaniela.hladekova@gmail.com